Preventing Cervical Cancer

In honor of National Cancer Prevention Month, we sat down with Women's Health Director and APRN, Rose Philius, for tips on how to prevent cervical cancer.

Prevansyon Kansè nan matris

Nan onè Mwa Nasyonal Prevansyon Kansè, nou te chita ak Direktè Sante Fanm ak APRN, Rose Philius, pou konsèy sou kòman yo anpeche kansè nan matris.